تاريخ : سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 | 10:47 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی -رویارستگار

به نام آفریننده زیبائیها

امتحان دی ماه ادبیات سال دوم متوسطه     نام:                    مدرسه       تاریخ: 16/10

نام خانوادگی:             طرّاح اسکندری ، کبودر آهنگ                     زمان: 70 دقیقه

 

الف) معنی نثر و نظم زیر را به فارسی روان تبدیل کنید .(6نمره)

1- الهی بر تن و جان های ما جز الطاف و رحمت خود منگار وبر کشته های ما جز باران رحمت خود مبار

2- ز نوای مرغ یاحق بشو که در دل شب       غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا

3- چو سوفارش آمد به پهنای گوش                 ز شاخ گوزنان بر آمد خروش

4- کشانی بدو گفت بی بارگی                          به کشتن دهی سر به یکبارگی

5- سپر برسرآورد شیر اله                            علم کرد شمشیر آن اژدها

6- بیفشرد چون کوه پا بر زمین                      بخایید دندان به دندان کین

7- فراش لختی سرگین خشک برچیده.کلوخی دو سه فراهم نهاد تا قلیه ای بکند

8- هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن        اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم

9- با چشم هایش می جنگد ودانه های خشکیده خوشه ای. دره ها را از خوشه ها لبریز خواهد کرد

10- حافظ به خود نپوشد این خرقه می آلود       ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را

11- با عشق خود چه کنم . در حالی که چشمانمان پر از خاک و شبنم یخ زده است 

12- عزیزی گفت:ای روح الله چرا زبون این ناکس شده ای و هر چند او قهر می کند تو لطف می فرمایی

 ب) معنی کلمات زیر رابنویسید . (2)

ای باد شرطه برخیز- مرد جاهل آغاز عربده و سفاهت نهاد -  کت و بغلش را می بندد- جوال های آن پراست

فریب جهان پتیاره  -   مراحل مضغ و بلع راپیمود      - مجلس آرای بلا معارض شده است

ج) دانش ادبی (3)

1- در جمله مقابل چه آرایه ی بکار رفته است . " سماق مکیدن"(25/0)

2- در بیت مقابل چه آرایه ی بکار رفته.توضیح دهید.(75/0)

به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم          به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

3- اصلی ترین مسائل در حوزه ی ادب پایداری را بنویسید. (سه مورد)(75/0)

4- کدام یک از شخصیت های زیر را شاعر مقاومت فلسطین نامیده اند (25/0)

الف)عنان کنفانی         ب)محمود درویش          ج)جبرا ابراهیم جبرا         د)اثل مانین

5- آثار زیر تعلق به کدام شاعر یا ادیب است.(5/0)

زادالعارفین(                )                                    هفت کشور(                      )

6- دو مورد از آثار ویکتورهوگو را بنویسید.(5/0)

 د)خودآزمایی(3نمره)

 1- مقصود از کیمیای هستی در مصراع" کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را" چیست.(5/0)

2- پیام داستان بینوایان به نظر شما چه می تواند باشد.(5/0)

3- عبارت " عبارت" شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین بیاید" یعنی چه(5/0)

4- چه عاملی مانع از آن شد که گیله مرد محمدولی رااز پای در آورد.(5/.)

5- عبارات مقابل را معنا کنید.(5/0)  جلو کسی در آمدن                            چند مرده حلاج بودن

6- مقصود از جمله"کاه از خودمان نیست کاهدان از خودمان است "چیست.(5/.)

ه)درک مطلب(4نمره):با توجه به جمله زیر پاسخ دهید.

آیا سرزمین تو بود که فرشتگان سروده های صلح و شادی انسان را برای چوپانان می خواندند/وقتی که مرگ در شکم درندگان دنده های بشر رادید/و در قهقهه ی فشنگ ها/بر سر زنان گریان به دبکه پرداخت/جز او کسی نخندید/سرزمین ما زمرد است/ راه بیابان را به رویمان بازگذاشته اند

 الف) منظور از سروده های صلح و شادی و چوپانان چیست.(1)

ب)سرزمین گفته شده به کدام سرزمین دلالت دارد.(5/0)

ج)منظور از اودر جمله "جز او کسی نخندید" چیست.و زمرد نماد چه چیزی است(1)

د)با توجه به متن کدام جمله به متلاشی شدن بدن اشاره دارد.(75/0)

 ه)راه بیابان را به رویمان باز گذاشته اند کنایه از چیست.(75/0)

 شعر حفظی(2 نمره)2)

خود........................................                  زین دو چرا ....................منزل ما کبریاست

 بخت ... .... . یار ما دادن جان کار ما                  قافله سالار ما ...........جهان مصطفاست

 از20 نمره .. .....
پیچک