تاريخ : یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۸ | 12:6 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی -رویارستگار

باسمه‌تعالی

كارشناسي تكنولوژي و گروههاي آموزشي متوسطه سازمان  آموزش و پرورش خراسان رضوي

نمون برگ گزارش بازديد گروه هاي آموزشي

                                                                                                                 روز و تاريخ بازديد: ................

                                 بازديد كننده : ................

گروه آموزشي:  ...............

الف: مشخصات واحد آموزشي                                                                                                                              

شهرستان/منطقه/ناحيه: ...............................                            واحد آموزشي : ..................................... 

آدرس و تلفن : .......................................................................... نام ونام خانوادگي مدير: .....................................

نوع مدرسه:   دولتي              شاهد               نمونه               غيرانتفاعي

پايه ها و رشته هاي موجود ..............................................................................................   تعدادكلاس  ............     تعداد دانش آموز................       مجموع ساعات درس مربوط...............

امكانات و تجهيزات آموزشي  

آزمايشگاه فيزيك          آزمايشگاه شيمي         آزمايشگاه زيست          آزمايشگاه عمومي       نمازخانه مستقل      

 سالن اجتماعات        كتابخانه        كارگاه رايانه           كلاس تكنولوژي         ساير موارد:....................

 كتابدار     رشته تحصيلي                متصدي كارگاه    رشته تحصيلي        متصدي آزمايشگاه     رشته تحصيلي            

تعداد كتاب‌هاي تخصصي :                 تعداد لوح‌هاي فشرده تخصصي:  

وضعيت فعال بودن ومناسب بودن ارائه خدمات و سازمان‌دهي فعاليت‌ها

رديف

ملاك هاي  ارزيابي

4

3

2

1

توضيحات لازم

1

كتابخانه

 

 

 

 

 

2

كارگاه رايانه

 

 

 

 

 

3

آزمايشگاه

 

 

 

 

 

4

دبيرخانه( اطلاع رساني و پيگيريهاي مربوط به بخشنامه‌ها)

 

 

 

 

 

5

ورزشي

 

 

 

 

 

6

كلاسهاي جبراني و فوق‌برنامه

 

 

 

 

 

7

ساير موارد

                                                           مجموع  امتياز :

 

 

 

 


مشخصات دبير : نام ونام خانوادگي ............................مدرك و رشته  ............................سابقه تدريس در درس مورد نظر......

 


ب: بررسي كاربرگ

رديف

ملاك هاي  ارزيابي

4

3

2

1

توضيحات لازم

1

حضور و غياب دانش آموزان

 

 

 

 

 

2

ميزان و نحوه ثبت ارزشيابي تكويني ( فعاليت هاي انجام شده دانش  آموزان ، نقاط ضعف و قوت آنان )

 

 

 

 

 

3

نحوه ثبت فعاليت هاي دبير

 

 

 

 

 

4

ساير موارد

                                                           مجموع  امتياز :

 

 

 

ج: بازديد از كلاس

رديف

ملاك هاي  ارزيابي

4

3

2

1

توضيحات لازم

1

وضعيت علمي دانش آموزان در درس

 

 

 

 

 

2

استفاده از روش هاي جديد (فعال و مشاركتي )

 

 

 

 

 

3

ميزان استفاده از امكانات (آزمايشگاه/كارگاه /رايانه و ...

 

 

 

 

 

4

رعايت بودجه بندي كتاب

 

 

 

 

 

5

داشتن طرح درس و برنامه تدريس

 

 

 

 

 

6

ابتكار، خلاقيت و نوآوري دبير

 

 

 

 

 

7

علاقه مندي دانش آموزان نسبت به درس مورد نظر

 

 

 

 

 

8

وضعيت‌حضوردرجلسات‌گروه‌هاي آموزشي اداره/اداره/سازمان

 

 

 

 

 

9

ساير موارد

                                                           مجموع  امتياز :

 

 

 

 

د: بررسي سؤالات آزمون هاي اجراشده

رديف

ملاك هاي  ارزيابي

4

3

2

1

توضيحات لازم

1

استفاده از انواع سؤال

 

 

 

 

 

2

تنوع در سطح سؤال

 

 

 

 

 

3

رعايت قواعد طراحي انواع سئوالات مورد استفاده

 

 

 

 

 

4

رعايت قواعد تنظيم سؤالات

 

 

 

 

 

5

نحوه بازخورد و استفاده از نتايج آزمون(تصميم گيري)

 

 

 

 

 

6

ساير موارد

                                                           مجموع  امتياز :

 

 

 

ه:ملاكهاي ارزيابي تخصصي و ويژه درسي ( دروس خاص)

رديف

ملاك هاي  ارزيابي

4

3

2

1

توضيحات لازم

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

ساير موارد

                                                           مجموع  امتياز :

                                                                                                                                                                 مجموع كل امتيازدبير

 

و : نظر دبير محترم درباره عملكرد گروه آموزشي اداره

رديف

ملاك هاي  ارزيابي

4

3

2

1

توضيحات لازم

1

شيوه انتخاب سرگروه

 

 

 

 

 

2

اطلاع رساني فعاليتها و برنامه ها

 

 

 

 

 

3

انجام فعاليتهاي علمي و آموزشي مورد نياز دبيران

 

 

 

 

 

4

كارآيي جلسات برگزارشده گروه

 

 

 

 

 

5

ساير موارد

                                                           مجموع  امتياز :

 

نظرات و پيشنهادات دبير محترم:

 

 

 

 

نظرات و پيشنهادات مدير آموزشگاه:

 

 

 

 

 

ز: نظرات كلي بازديدكننده:                                                                  

الف: در مورد دبير :

 

 

 

 

ب: درمورد گروه آموزشي اداره:

 

 

 

 

 

پيشنهادهاي سازنده و كاربردي بازديدكننده:

 

 

 

 

                                                                                                                                                نام نام خانوادگي

سرگروه/عضوگروه آموزشي درس .................................

                                                                                                                                                تاريخ و امضا

 

 

 

 

بسمه تعالي

جمهوري اسلامي ايران

سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

      معاونت آموزش و  نو آوري

                            بسمه تعالي

شماره :

تاريخ:

 

فرم گزارش بازديد

كارشناسي تكنولوژي وگروه هاي آموزشي متوسطه

     گروه درسي :

 

       كارشناسي محترم تكنولوژي و گروه هاي آموزشي متوسطه                                                             

      با سلام

        احتراما اهم موارد قابل توجه از بازديدآموزشگاه  دخترانه / پسرانه ...................................نوبت .............  ناحيه /شهرستان / منطقه .....................

كه در روز      شنبه مورخ                 انجام شد  ، جهت بررسي و اظهار نظر به شرح ذيل تقديم حضور مي گردد .

 

1-        

2-        

3-        

4-        

5-        

6-        

7-        

8-                                                                                                                                                         نام ونام خانوادگي بازديد كننده

معاون محترم آموزش و  نوآوري

   با سلام 

   احتراما خواهشمند است ضمن  رهنمود هاي ارزشمندتان  دستور لازم جهت پي گيري  موارد مشخص شده را صادر فرمائيد .

             امضا

                                                                                                                                                                                                            كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه

رهنمودهاي معاون محترم :

 

 

 

 

اظهار نظر كارشناسي مربوطه :

 

 

 

 

اعلام  نتايج به گروه :

 

 

 

 

تاريخ و امضاپیچک